Statut GTS

STATUT

GMINNEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO

W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Rozdział I: Nazwa, teren działania, charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański zwane dalej GTS PRUSZCZ GD.

§ 2

Terenem działalności GTS Pruszcz Gdański jest obszar Gminy Pruszcz Gdański.

§ 3

GTS Pruszcz Gdański jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, w związku z tym posiada osobowość prawną.

§ 4

Gminne Towarzystwo  Sportowe Pruszcz Gdański działa w pionie Ludowych Zespołów Sportowych, używając odznak i barw tej organizacji oraz pieczęci z zachowaniem obwiązujących przepisów. Treść używanej pieczęci: GMIE TOWARZYSTWO SPORTOWE PRUSZCZ GDAŃSKI

§ 5

GTS Pruszcz Gdański opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków.

Rozdział II: Cele i środki działania.

§ 6

Celem GTS Pruszcz Gdański jest:

 • wychowanie swoich członków na zdrowych i wszechstronnie rozwiniętych obywatelu oddanych Polsce
 • rozwijanie w różnych formach kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim
 • propagowane i organizowanie różnorodnych form aktywności fizycznej młodych mieszkańców gminy Pruszcz Gdański.

§ 7

Dla osiągnięcia swojego celu GTS Pruszcz Gdański stosuje następujące środki działania:

 1. dąży do zrzeszania jak największej liczby członków zamieszkałych na terenie działania, rozwijając wśród nich kulturę fizyczną,
 2. organizuje masowe zawody sportowe i imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Gminy,
 3. uczestniczy w zawodach sportowych organizowanych przez inne organizacje oraz związki sportowe,
 4. prowadzi systematyczne szkolenie sportowe uzdolnionych grup dzieci i młodzieży,
 5. zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi,
 6. współdziała w zakresie opieki lekarskiej nad swoimi członkami,
 7. podejmuje inne przedsięwzięcia zgodne z prawem w ramach statutowej działalności celem rozwoju sportu na terenie Gminy.

§ 8

 1. GTS Pruszcz Gdański kieruje w swej działalności zasadami demokracji, umacniając i rozwijając inicjatywę oraz samorządne formy działania wszystkich swoich ogniw organizacyjnych.
 2. GTS Pruszcz Gdański działa w myśl zasad demokratycznych, a w szczególności:
 • wszystkie władze GTS Pruszcz Gdański są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swojej działalności,
 • wszystkie ogniwa organizacyjne i członkowie GTS Pruszcz Gdański działają zgodnie uchwałami władz samorządowych,
 • władze Gminy mają prawo zawieszania lub uchylania uchwał GTS Pruszcz Gdański, jeżeli uchwały te są sprzeczne ze statutem Gminy.

Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie GTS Pruszcz Gdański dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. nadzwyczajnych,
 3. uczestników.

§10

 1. Członkami zwyczajnymi GTS Pruszcz Gdański są pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd GTS Pruszcz Gdański.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach GTS Pruszcz Gdański z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
 2. brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych,
 3. zgłaszać postulaty i warunki wobec władz GTS Pruszcz Gdański oraz oceniać ich działalność,
 4. otrzymywać od władz GTS Pruszcz Gdański pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań,
 5. korzystać z urządzeń i obiektów GTS Pruszcz Gdański,
 6. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.

§12

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz GTS Pruszcz Gdański,
 2. regularne opłacane Sładek członkowskich,
 3. czynny udział w działalności GTS Pruszcz Gdański.

§13

 1. Członkami nadzwyczajnymi GTS Pruszcz Gdański mogą być osoby prawne zainteresowane rozwojem kultury fizycznej na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
 2. Przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd GTS Pruszcz Gdański.

§14

Członkowie nadzwyczajni mają prawo:

 1. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz GTS Pruszcz Gdański,
 2. korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej. 

§15

Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:

 1. udzielanie pomocy GTS Pruszcz Gdański w realizacji jego statutowych zadań,
 2. udzielanie pomocy finansowej i materialnej GTS Pruszcz Gdański,
 3. przestrzeganie postanowień statutu.

§16

 1. Uczestnikami są osoby niepełnoletnie, które mogą uczestniczyć w działalności GTS Pruszcz Gdański za zgodą swoich prawnych opiekunów, a dzieci i młodzież szkona za zgodą władz szkolnych.
 2. Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych GTS Pruszcz Gdański z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnych Zebraniach GTS Pruszcz Gdański.

§17

Członkostwo wygasza w skutek:

 1. wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
 2. skreślenia z listów członków GTS Pruszcz Gdański  w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 1 rok
 3. wykluczenia członków z GTS Pruszcz Gdański w razie istotnego naruszenia postanowień statutu,
 4. rozwiązania GTS Pruszcz Gdański.

Rozdział IV: Władze Gminnego Towarzystwa Sportowego Pruszcz Gdański. 

§18

Władzami GTS Pruszcz Gdański są:

 1. Walne Zgromadzenie GTS Pruszcz Gdański,
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 1. Kadencja władz trwa 2 lata
 2. Członkowie władz GTS Pruszcz Gdański pełnią swoje funkcje honorowo.
 3. Wybór władz GTS Pruszcz Gdański odbywa się w głosowaniu tajnym.
 4. Jeżeli szczegółowe postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§19

 1. Najwyższą władzą Gminnego Towarzystwa Sportowego Pruszcz Gdański jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne zgromadzenie zwoływane jest co najmniej 1 raz w roku przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż na 2 tygodnie przed datą zebrania.

§ 20

 1. W Walnych Zebraniach GTS Pruszcz Gdański biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni (głos pełny) i nadzwyczajni (głos doradczy).
 2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

§ 21

W Walnym Zebraniu GTS Pruszcz Gdański mogą brać udział z głosem doradczym:

 1. przedstawiciele Rady Gminy i Zarządu Gminy Pruszcz Gdański,
 2. osoby zaproszone przez Zarząd GTS Pruszcz Gdański.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania GTS Pruszcz Gdański należy:

 1. uchwalanie planów działania,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności GTS Pruszcz Gdański,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków,
 6. zatwierdzenie budżetu GTS,
 7. uchwalanie statutu GTS Pruszcz Gdański oraz ewentualnych jego zmian.

§ 23

 1. Zarząd składa się z 7-11 członków, w tym prezes, 2 v-ce prezesów, sekretarza i skarbnika.
 2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie GTS Pruszcz Gdański.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie GTS Pruszcz Gdański na zewnątrz,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania GTS Pruszcz Gdański oraz Rady Gminy,
 3. kierowanie całokształtem działalności GTS Pruszcz Gdański,
 4. przygotowanie budżetu GTS Pruszcz Gdański,
 5. zarządzanie majątkiem i finansami GTS Pruszcz Gdański,
 6. sprawowanie nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych i członków GTS Pruszcz Gdański, udzielanie im pomocy oraz koordynowanie ich działalności,
 7. powołanie komisji lub innych organów doradczych,
 8. rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie GTS Pruszcz Gdański,
 9. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania GTS Pruszcz Gdański i wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej.
 10. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 25

 1. Zarząd może wybrać ze swego grona Prezydium w liczbie 3-5 osób.
 2. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezydium.
 3. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego o sekretarza.
 2. Całokształt działalności GTS Pruszcz Gdański, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem innych Komisji GTS Pruszcz Gdański.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§ 27

Komisja Rewizyjna:

 1. przeprowadza okresowe kontrole statutowe i finansowo-gospodarcze w działalności GTS Pruszcz Gdański co najmniej 1 raz w roku,
 2. może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności,
 3. w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa terminy ich usunięć,
 4. składa Walnemu Zebraniu GTS Pruszcz Gdański sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłącznie prawo do zgłoszenia wniosku o udzielenie (lub nie) absolutorium Zarządowi GTS Pruszcz Gdański.

Rozdział V: Sekcje i ogniwa GTS Pruszcz Gdański.

§ 28

Sekcje i ogniwa są sekcjami organizacyjnymi GTS Pruszcz Gdański tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej GTS Pruszcz Gdański.

§ 29

Sekcje i ogniwa grupują członków GTS Pruszcz Gdański wg ich zainteresowań.

§ 30

Działalność sekcji i ogniw wiejskich kierują ich kierownicy powołani przez Zarząd.

Rozdział VI: Kary i nagrody.

§ 31

Za aktywny udział w realizacji zadań GTS Pruszcz Gdański przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

§ 32

W razie naruszenia postanowień statut oraz uchwał GTS Pruszcz Gdański Zarządowi przysługuje wymierzanie kar, zgodnie z regulaminem uchwalonym na Walnym Zebraniu GTS Pruszcz Gdański.

Rozdział VII: Majątek i fundusze.

§ 33

 1. Majątek GTS Pruszcz Gdański stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze GTS Pruszcz Gdański składają się:
  1. dotacje Rady Gminy,
  2. wpływy ze składek członkowskich,
  3. darowizny,
  4. dochody z działalności gospodarczej własnej,
  5. inne wpływy z działalności statutowej,
  6. dotacje centralne z tytułu szkolenia dzieci i młodzieży.

§ 34

 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie prezesa, skarbnika i upoważnionego członka Zarządu.
 2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku GTS Pruszcz Gdański podlegają zaopiniowaniu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański.

Rozdział VIII: Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 35

 1. Zmiana statutu lub rozwiązania GTS Pruszcz Gdański może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania GTS Pruszcz Gdański podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu GTS Pruszcz Gdański wymaga zaopiniowania przez Radę Gminy i powinna określić sposoby likwidacji GTS Pruszcz Gdański oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku. Uchwała w sprawie przekazania majątku wymaga zatwierdzenia przez Radę Gminy Pruszcz Gdański.

 

Statut powyższy przyjęty został na zebraniu założycielskim Gminnego Towarzystwa  Sportowego Pruszcz Gdański w dniu  26 kwietnia 1992 roku. z uwzględnieniem zmian dokonanych na Walnym Zebraniu w dniu 29 grudnia 1994 roku.