Statut

Załącznik do uchwały Nr XIII/ 1 15/2019
Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2019 r.

Statut
Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański

I . PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański, zwany dalej Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, nieposiadającej osobowości prawnej, której organizatorem jest Gmina Pruszcz Gdański.
 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
  1. Gminie — należy przez to rozumieć Gminę Pruszcz Gdański,
  2. Wójcie — należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pruszcz Gdański,
  3. Radzie Gminy — należy przez to rozumieć Radę Gminy Pruszcz Gdański,
  4. Dyrektorze Ośrodka — należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański.

§ 2.

 1. Ośrodek swoją działalnością obejmuje teren Gminy.
 2. Ośrodek może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Siedziba Ośrodka znajduje się w miejscowości Łęgowo.

§ 3.

Ośrodek używa pieczęci prostokątnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

II. ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4.

Celem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby sportowe i rekreacyjne mieszkańców Gminy, uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz turystyki.

§ 5.

Do podstawowych zadań Ośrodka w szczególności należy:

 1. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, utrzymanie urządzeń, terenów i obiektów sportowo — rekreacyjnych na terenie Gminy,
 2. zaspakajanie potrzeb społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku,
 3. inspirowanie jednostek i grup społecznych do czynnego i twórczego udziału w życiu sportowym Gminy,
 4. udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:
  1. placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina,
  2. klubów i stowarzyszeń sportowych,
  3. organizacji kultury fizycznej, oraz innych organizacji i stowarzyszeń,
  4. jednostek organizacyjnych Gminy,
  5. grup zorganizowanych,
  6. osób prywatnych
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych.
 6. organizowanie obozów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży,
 7. zarządzanie obiektami sportowymi oraz prowadzenie w tych obiektach działalności sportowo rekreacyjnej, w tym zapewnienie odpowiedniej dostępności do korzystania z obiektów przez społeczność lokalną,
 8. właściwe utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów sportowo- rekreacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym konserwacja i administracja powierzonymi obiektami oraz zapewnienie sprawności urządzeń i bezpieczeństwa korzystających,
 9. utrzymanie i konserwacja gminnych boisk sportowych stanowiących mienie Ośrodka, zapewnienie na nich porządku i bezpieczeństwa,
 10. promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia mieszkańców Gminy,
 11. prowadzenie zajęć sportowych w formie sekcji,
 12. prowadzenie innych spraw z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wynikających z lokalnych potrzeb społecznych.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 6.

 1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor Ośrodka, który zarządza Ośrodkiem oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.
 3. Stanowisko Dyrektora Ośrodka jest kierowniczym stanowiskiem urzędniczym.
 4. Nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka jest otwarty i konkurencyjny.
 5. Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w zarządzeniu Wójta w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 6. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt, który jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka.
 7. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka.

§ 7.

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka nadawany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta.

IV. MAJĄTEK I FINANSE

§ 8.

Majątek nieruchomy Ośrodka stanowią obiekty sportowe i rekreacyjne będące własnością Gminy, przekazane Ośrodkowi w trwały zarząd lub w użycznie. Posiadane przez Ośrodek na wyposażeniu ruchomości i środki trwałe stanowią własność Gminy.

§ 9.

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
 2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych określonych w ustawie o finansach publicznych.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Dyrektora Ośrodka na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy.
 4. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej odpowiada Dyrektor Ośrodka.
 5. Sprawozdania z wykonania budżetu sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi aktami prawnymi przedkładane są Wójtowi.

§ 10.

 1. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy.
 2. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

Zmiany statutu mogą być dokonywane przez Radę Gminy w drodze uchwały.