Regulamin Stanicy Wodnej w Wiślince

Załącznik nr 1
z 30 czerwca 2020 r.

Regulamin Stanicy Wodnej w Wiślince

I. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Zarządcą StanicyWodnej w Wiślince, zwanej dalej Przystanią jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański
 2. Osobą działającą w imieniu Zarządcy na Przystani jest wyznaczona,przez Dyrektora Ośrodka osoba (lub osoby), zwana dalej Bosmanem lub Osobą Wyznaczoną, działającą w oparciu o niniejszy Regulamin Przystani.
 3. Obszar Przystani obejmuje teren Przystani zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją.
 4. Flota pływająca Przystani składa się ze sprzętuOSiRoraz sprzętu prywatnych  armatorów.
 5. Na terenie Przystani obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi.

II. Przepisy porządkowe obowiązujące na Przystani

I Prawo do przebywania na terenie Przystani mają:

 1. pracownicy Przystani i interesanci, oraz osoby które mająprawo do przebywania na podstawie odrębnych umów zawartych z Zarządcą,
 2. uczestnicy regat, imprez ustalonych z Zarządcą, zgrupowań oraz osoby im towarzyszące,
 3. załogi jachtów zgłoszone u Bosmana na postój,
 4. inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych.

II Na terenie Przystani zabrania się:

 1. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej bez uzgodnienia z Zarządcą,
 2. biwakowania bez zezwolenia Zarządcy,
 3. parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych,
 4. slipowaniajednostek bez zgody Bosmana,
 5. korzystania z urządzeń lub wyposażenia Przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem;
 6. wprowadzania psów na teren Przystani bez smyczy,
 7. wyrzucania wszelkich odpadków za burtę jednostki,
 8. przelewania olejów napędowych,benzyny i korzystaniazsubstancji chemicznych w sposób umożliwiający przedostania się zanieczyszczeń do środowiska,
 9. zaśmiecania terenu Przystani oraz niszczenia elementów ochrony brzegu,
 10. tarasowania przejść, pomostów, nabrzeża oraz slipu,
 11. plażowania na pomostach,
 12. mycia samochodów i przyczep,
 13. wędkowania bez zgody Bosmana,
 14. tarasowania dróg pożarowych.

III. Przebywanie na terenie Przystani

 1. Prawo do zatrzymania się na akwenie Przystani przysługuje wszystkim jachtom, o ile  pozwala na to miejsce w basenie Przystani.
 2. Postój jachtów gości powinien odbywać się według następującej procedury:
 3. cumowanie na terenie Przystani, zgłoszenie postoju u Bosmana lub odpowiednim służbom dyżurnym;
 4. wypełnienie deklaracji postoju jednostki (załącznik do regulaminu Stanicy Wodnej w Wiślince) idokonanie opłaty postojowej:
 5. zajęcie miejsca przy nabrzeżu lub boi w miejscu wyznaczonym przez Bosmana;
 6. za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki odpowiada jej użytkownik.
 7. Właściciele jednostek stale stojących na terenie Przystani uiszczają opłatę postojową z góry do dnia rozpoczęcia sezonu według obwiązującego na dany rok cennika.
 8. Na akwenie Przystani zabrania się:
 9. kąpieli;
 10. kotwiczenia w wejściu do basenu Przystani;
 11. poruszania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtów lub urządzeń Przystani;
 12. cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody Bosmana;
 13. zaśmiecania lub zanieczyszczania wód akwenu.

IV. Wejście i wyjście z terenu Przystani

 1. Sternicy wszystkich jachtów wchodzących na teren Przystani, a także jachtów wychodzących na czas powyżej 2 dób z akwenu Przystani obowiązani są zgłosić ten fakt Bosmanowi. W razie nieobecności bosmana informacje należy zostawić w skrzynce informacyjnej w biurze bosmana.
 2. Zasadę określoną w ust. 1 stosuje się też odpowiednio do jachtów wywożonych z terenu Przystani transportem kołowym.

V. Korzystanie z urządzeń i wyposażenia Przystani

 1. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia Przystani odbywać się może wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Bosmanem.
 2. Punkty poboru wody służą jedynie dla potrzeb Przystani. Podłączenie węży może odbywać się wyłącznie po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez Bosmana.

VI. Cumowanie jednostek pływających

 1. Miejsce do cumowania jednostek pływających wyznacza Bosman lub osoba wyznaczona.Załogi jednostek pływających mają obowiązek cumować jednostki w wyznaczonych miejscach cumowniczych.
 2. Cumowanie długotrwałe jednostek pływających wymaga zawarcia odpowiedniej umowy na cumowanie (według ustaleń określonego przez Zarządcę ).
 3. Nie zezwala się na cumowanie przy pomostach pływających jednostek, które poprzez swoje gabaryty oraz właściwości manewrowe mogą stanowić zagrożenie dla konstrukcji lub bezpieczeństwa innych zacumowanych tam jednostek.
 4. Miejsce cumowania użytkownika długoterminowego nie jest miejscem stałym i może ulec zmianie.
 5. Jednostka pływająca użytkownika,może być w chwili ewakuacji przestawiona w wyznaczone miejsce ewakuacji. Przestawienie jednostki pływającej w tych przypadkach może odbyć się pod nieobecność użytkownika danej jednostki.
 6. Za prawidłowe cumowanie jednostki pływającej do brzegu, pomostu lub boi cumowniczej odpowiada sternik jednostki.
 7. Na terenie Przystani zabrania się cumowania jednostek pływających do pomostów lub brzegu za pomocą kłódki lub innego działającego zabezpieczenia uniemożliwiającego ewakuację.
 8. Cumujące na przystani jednostki pływające powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadać wymagane wyposażenie przeciwpożarowe. Zaleca się, aby jednostki posiadały polisę OC.
 9. Na wezwanie bosmana lub osoby uprawnionej, sternik jednostki ma obowiązek przedstawienia dokumentów jednostki i jej załogi.

VII. Odpowiedzialność

 1. Osoby korzystające z usług oferowanych na terenie Przystani odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieumiejętnego korzystania z urządzeń Przystani lub powierzonego im czasowo mienia.
 2. Za powstałe uszkodzenia w wyposażeniu Przystani lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpowiada użytkownik jednostki pływającej według protokołu powstałych strat. W przypadku niedopełnienia tych formalności jednostka pływająca ma prawo być zatrzymana do chwili wyjaśnienia okoliczności.
 3. Za jednostki pływające pozostawione na terenie Przystani lub porzucone Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

VIII. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p.poż.

 1. Na obszarze Przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. W szczególności na Przystani zabrania się:
 3. używania sprzętu ratunkowego przez osoby nieupoważnione;
 4. używanie sprzętu ratunkowego lub przeciwpożarowego do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem;
 5. rozpalania ognisk poza wyznaczonym miejscem i bez zgody Bosmana;
 6. używania bez potrzeby ratowniczych środków pirotechnicznych;
 7. stwarzania sytuacji niebezpiecznych, zarówno na akwenie, jak i na terenie Przystani;
 8. tarasowanie dróg pożarowych.
 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Na terenie Przystani używane są następujące alarmy:
 2. alarm pożarowy:sygnał – długie wycie syreny lub bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu pożarowego wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani winny podporządkować się zarządzeniom osoby, która organizuje akcję przeciwpożarową do momentu przybycia straży pożarnej;
 3. alarm człowiek za burtą:sygnał – krótkie sygnały syreną lub bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu Bosman lub inna osoba odpowiedzialna organizuje ekipę ratowniczą i kieruje jej akcją.

IX. Etykieta żeglarska na Przystani

Na terenie Przystani obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.

X. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania Niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez obsługę Przystani.
 2. Wpłynięcie na teren Przystani i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Przystani sprawuje Bosman oraz osoby wyznaczone przez Zarządcę
 4. Jednostka łamiąca postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia Przystani z zakazem powtórnego zawinięcia do Przystani.
 5. W stosunku do osób winnych nieprzestrzegania Regulaminu Przystani wyciągane będą sankcje. Osoby nieuprawnione do przebywania na terenie będą usuwane z terenu Przystani, ponadto ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 6. Teren Przystani jest w sposób ciągły monitorowany. Zarejestrowane przypadki wandalizmu lub zachowania sprzecznego z dobrą etykietą żeglarską zostaną przekazane właściwym służbom porządkowym oraz organom ścigania.
 7. W doraźnych przypadkach osoba upoważniona zobowiązana jest wezwać do pomocy  odpowiednie władze oraz służby.
 8. Niniejszy Regulamin Przystani wchodzi w życie z dniem1 lipca 2020 r.